Hasta Aydınlatma Metni

Kıvanç Medikal Org. ve Sağlık Hizm.A.Ş. (“Özel Baypark Hospital”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarımızın veri güvenliğini göz önünde bulundurarak,  özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

  1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat (Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb.) kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza ait aşağıdaki veriler tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla hastalarımızdan, sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır. Kimlik bilgileriniz (örn. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz ve medeni haliniz), iletişim bilgileriniz (örn. adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz), sağlık verileriniz (örn. sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya sosyal güvenlik kurumu verileriniz, tıbbi bir müdahale durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz, hasta protokol numaranız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz), fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz (örn. kamera sistemi görüntü ve kaydınız), öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız (örn. fotoğraflarınız), hukuki işlem verileriniz, finans verileriniz ( örn: Iban bilgisi, kredi kartı bilgisi, faturalama ve fatura bilgileriniz) işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili sair mevzuatlardan doğan ve doğabilecek tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama, Faturalandırma yapılması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat
sağlanması, Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme, Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi tanıtım yapılması, İlaç veya tıbbi cihaz temini, amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak yalnızca sır saklama yükümlülüğü bulunan doktor ve personel tarafından ulaşılabilecektir.

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi sekreterlerine, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı laboratuarlara, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, e-nabız sistemine, medula sistemine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliğine ve mali müşavirlere aktarılabilecektir.,

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i)kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii)ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (iv)kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi(v) ilgili kişinin açık rızasının alınması sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;www.akkasgroup.com

  1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Kıvanç Medikal Org. ve Sağlık Hizm.A.Ş. (“Özel Baypark Hospital”)’neyazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Kıvanç Medikal Org. ve Sağlık Hizm.A.Ş. (“Özel Baypark Hospital”)

Adres: Yıldırım Mah.Ali Fuat Başgil Cad. No:112-114 Bayrampaşa/İstanbul

Mail: info@baypark.com.tr.